امانت داری بخاری را مشاهده کنید.
احید بن أبى جعفر والى بخارى یقول قال محمد بن إسماعیل یوما رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام ورب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر قال فقلت له یا أبا عبد الله بکماله قال فسکت احیدمی گوید: بخاری یک روز گفت:چه بسا حدیثی را در بصره شنیدم و در شام آن را نوشتم و چه بسا حدیثی را در شام شنیدم و در مصر آن را نوشتم. راوی (أحید) می گوید از او پرسیدم: {با این وصف} آیا أحادیث را تمام و کمال نوشتی؟در اینجا بخاری سکوت کرد و جواب نداد!!! تاریخ بغداد ج2ص329