امام احمد بن حنبل هم پیش وهابی ها مشرک است چون:عبدالله بن أحمد می گوید: پدرم را دیدم که یک موی پیامبر را گرفته و بر لبهایش گذاشته و می بوسید و گویا دیدم که آن را بر سرش یا چشمش می گذارد سپس آن را در آب فرو می برد و بعد آن آب را به نیت شفا می نوشد.

رأیت ابی یأخذ شعرة من شعر النبی صلى الله علیه وسلم فیضعها على فیه یقبلها واحسب ابی قد رأیته یضعها على رأسه او عینه فغمسها فی الماء ثم شربه یستشفی به ورأیته قد اخذ قصعة النبی صلى الله علیه وسلم بعث بها الیه ابو یعقوب بن سلیمان بن جعفر فغسلها فی جب ماء ثم شرب فیها ورأیته غیر مرة یشرب من ماء زمزم یستشفی به ویمسح به یدیه ووجهه ..مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنه عبد الله ج1ص 405