خدا جز ریش و عورت،همه چیز دارد!!

ابو بکر ابن عربى مىگوید:فردى که مورد وثوق من بود نقل کرد که ابویعلى (امام و پیشواى ابن تیمیّه) مىگوید:إذا ذکر اللّه تعالى وما ورد من هذه الظواهر فی صفاته، یقول: ألزمونی ماشئتم فإنّی ألتزمه، إلاّ اللحیة والعورة.نسبت به آنچه که در صفات حقّ گفته مىشود، از قول من نقل کنید و هر عضوى را جز ریش و عورت، ملتزم مىشوم.العواصم من القواصم، ص 210؛ الطبعة الحدیثة، ج 2، ص 283 و دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه، ص 95 و 130 (حاشیه(
ابوزرعه دمشقى این روایت را صحیح شمرده ... و احمد بن حنبل گفته:هذا حدیث رواه الکبّر عن الکبّر، عن الصحابة عن النبی (ص) ، فمن شک فى ذلک أو فی شىء¨ منه فهو جهمیّ لا تقبل شهادته ولا یُسلّم علیه، ولا یُعاد فی مرضه..این حدیث را بزرگان از بزرگان از صحابه روایت کردهاند و هر کس در صحّت این روایت شک نماید او جهمى و شهادت او پذیرفته نیست، به او نباید سلام داد و به هنگام بیمارى از وى نباید عیادت کرد.طبقات الحنابله، ج 3، ص 81، ح 82 و أبو یعلى، إبطال التأویلات، ج 1، ص 141
خدای وهابیت،با این اوصافی که گفته اند باید این شکلی باشد...برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید