تحریف کتب اهل سنت+سند

دقت کنید در تصویر، به عبارت سمت چپ که:این عالم اهل تسنن چه جور وهابی ها را صریحا به خوارج تشبیه میکند ومیگوید آنها دروغگو هستند , وشیطان بر آنها چیره شده است , وآنها حزب شیطان هستند , وخدا را از یاد بردند وبازنده هستند !! أز خدا میخواهیم که شر اینها را کم کند،اما در در تصویر و عبارت سمت راست که چاپ جدید همین کتاب است،می بینید که عبارت به طور کلی حذف شده!!

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی،بر روی آن کلیک کنید