شک جناب عایشه،در رسالت حضرت محمدص+سند

عبدالله بن زبیر از عائشه نقل میکند که گفت: (در سفر حجة‌ الوداع) توشه من سبکتر و شترم نیز تندرو بود؛ ولى توشه صفیه سنگین‌تر و شترش نیز کندروتر بود و سبب شده بود که کاروان آرام حرکت کند، رسول خدا (ص) فرمود: توشه عائشه را بر شتر صفیه و توشه صفیه را بر شتر عائشه بار کنید، تا کاروان تندتر حرکت کند. عائشه مى‌گوید: وقتى این چنین دیدم گفتم: اى واى این زن یهودى پیش پیامبر از ما عزیزتر شد؟ رسول خدا فرمود: اى ام عبد الله (کنیه عائشه) توشه تو سبک و توشه صفیه سنگین است، این سبب شده است که کاروان به آرامى حرکت کند و ما توشه او را بر شتر تو و توشه تو را بر شتر او بار کردیم.عائشه مى‌گوید که من گفتم: آیا تو نیستى که خیال مى‌کنى که پیامبر خدا هستی؟ رسول خدا تبسم کرد و فرمود: آیا در این مسأله تردید داری؟ عائشه مى‌گوید: دوباره گفتم: آیا تو نیستى که خیال مى‌کنى رسول خدا هستی! پس چرا عدالت را رعایت نمى‌کنى؟مسند أبی یعلی، ج8، ص129، ح4670، تحقیق: حسین سلیم أسد، ناشر: دار المأمون للتراث و المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، ج8، ص188، ح1599 و امام غزالی، هم در  إحیاء علوم الدین خود ج4ص  722 تصویر کتاب

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید