آقای عمربن الخطاب در نماز،سوره حمد را اینگونه می خوانده: صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، و غیر الضالین!! این مطلب رو ابو داوود سجستانی متوفای316 در کتاب المصاحف ج1ص284 مصحف عمربن الخطاب آورده است و گفته:ابن کثیر گفته:هذا اسناد صحیح.و خودش هم گفته:اسناده صحیح
برای دیدن تصویر کتب اینجــا کلیک کنید